Aktori veteran, Koço Qendro!

0
2175

Koço Qendro
Aktori veteran, legjende e Teatrit korcar.
Harpagoni 92 vjecar nga skena korcare!

Lindi né fshatin Senice té Delvinés me 15 maj 1927. Arsimin 7-vjecar e kreu né qytetin e Delvinés. ndersa arsimin e mesém né qytetin EIbasanit. Qe né bankat e shkollés simpatizoi Luftén Nacionalclirimtare dhe né moshén I5-vjecare doIi partizan pér clirimin e vendit.
Mori gradén e oficerit dhe pér 11 vjet resht kreu né ushtri detyra politike, me rininé dhe kuIturén. Ne vitin I956 ngarkohet me detyra né sektorin e kuIturés né Korcé. Né fillim té vitit I960 zgjidhet si njé ndér aktorét themelues qé krijuan trupén e Estradés Profesioniste té Korcés. Qé nga krijimi i saj e derisa doli né pension né mbi I20 premiera realizoi nje‘ mori figurash me niveI té Iarté artistik, duke Iuaitur né Ilojet e shkurtra té teatrit té varietesé. si: skece, pantomima, dialogé, monologé, parodi e kuplete etj.

Né dy festivale té estradave profesioniste éshté Iaureuar me cmim té paré. Ka dhéné ndihmesén e tij edhe si shkrimtar humorist, duke shkruar skece e pjesé pér fémijé, qé kané merituar cmime e vIerésime. Figura te realizuara té K. Qendros. pérvec estradés. te vlerésuara edhe nga kritika. jané ato né teatrin “A. Z. Cajupi” té Korcés, sikundér ishin sir Enry Eugigi te “Nata e dymbédhjeté” e Shekspirit, regjisor Pirro Mani*, me té cilin pérshfaqi natyrén burleske, deri né njé bufonadé pa té keq, té kalorésit kinse guximtar por frikacak, dashnor fatkeq e pretendues i Olivies; Harpagoni te komedia “Koprraci” e Molierit, regjisor Dhimitér Orgocka*, qé e Iuajti dy heré, mé I976 dhe 30 vjet mé voné, me 2005, kur edhe fitoi cmimin si ”Aktori mé i mire” ne’ festivalin “ApoIIon” té Fierit.

Falé fuqisé sé tij aktoriale, energjise’ sé brendshme, té dhénave komike té bollshme, té shprehura kéto edhe ne trupin e hollé e té shkurtér, né mimikén ekspresive, né ojnat e pérpunuara, né maskén e fytyrés a zérin e holluar; faIé plastikés sé gjetur prei gungagi, posacérisht té sjellurés sé tij komike e plot hir qe ishte transfiguruar né veprim organik té veté personazhit – K. Qendro solli njé nga shémbélltyrat mé té suksesshme te Harpagonit né Shqipéri, krahas asaj té Zef Jubanit* dhe Robert Ndrenikés*.

Né disa filma krijimet e tij, ndonése figura episodike, kané qené interesante, si: Sefedini te “Pérballimi”(1976), AIeks Xixa te “Vendimi” (1984), Ballisti tek “I teti né Bronz” (1970) dhe Leksi tek “Agimet e stinés sé madhe”(1981), apo si kryeplaku ne filmin “Tre dite nga nje jete” (1986).


Ka punuar me pérkushtim pér ngritjen e kartotekés, dhomés muze dhe historikut té teatrit dhe téré Iévizjes artistike né qarkun e Korces. Pér merita né lufte dhe né skené eshté nderuar me 6 Medalje, si dhe 3 Urdhra: “YIIi i kuq” dhe “Naim Frashéri”, Klasi II dhe Klasi III.
“Unë i përkas atij brezi të aktorëve të skenës korçare, që nuk i kanë bërë studimet e larta për skenën, mirëpo por them me bindje që kam mbaruar “akademinë” e skenës korçare, ku ka pasur regjisorë, që nga i madh Sokrat Mio, që ishte i pari regjisor shqiptar, që ka mbaruar studimet e larta në Francë; si Pirro Mani, aktori i madh, si Mihallaq Luarasi, Aleko Skali, Dhimitër Traqe dhe pasuesi i tyre i denjë Dhimitër Orgocka, që ka hyrë në skenë me pantallona të shkurtra, dhe tani është zbardhur, dhe nuk i është larguar skenës”.

I cudit te gjithe teksa ngjitet ne skene dhe interpreton ne moshen 92 vjecare rolin e Harpagonit tek komedia ”Kopraci” i Molierit, per te treten here mbas 1976, 2005 dhe 2018.

______________________________
Referenca :Enciklopedia, Teatri dhe Kinematografia Shqiptare – Toena 2009 / J. Papagjoni / f.323-324

Follow us :
Blog: https://albaniancinematography.blogspot.com/
Vimeo: Kinematografia Shqiptare (vimeo.com)
Facebook: https://www.facebook.com/ksh.faqjazyrtare
Dailymotion: https://www.dailymotion.com/kinematografiashqiptareartisporti
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCDRYQ5xCyGkfELm3mX8Rhtw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here