Regjisori i filmit Artan Minarolli (1958-2015)!

0
966

Artan Minarolli (1958-2015)
Regjisor, skenarist.

Lindi ne Tirané, mé I3 maj. Pas mbarimit té Institutit té Larté té Arteve, dega dramatike (I982), u emérua aktor né Teatrin e Beratit*. Qéndroi aty 4 vjet, ndérsa né vitin I986 nisi puné si asistent regjisor ne kinostudion “Shqipéria e Re”. Mbaroi kursin dyvjecar pasuniversitar pér regji filmi né kinostudio, mé I990, duke xhiruar filmin e tij té paré “Pér njé centimeter”, ku ra né sy aftésia e sintezés dhe fantazia, me gjetie e detaje interesante.

Ky film fitoi cmimin special né Festivalin e Filmave Sportive ne Torino, ltali. mé I992. Né vitin I995 kreu njé kurs specializimi 6-mujor né Shkollén Europiane té Filmit né Danimarké. Né vitin 2007 u emérua drejtor i Arkivit Qendror Shtetéror té Filmit. Filmi i tij i paré artistik ishte “Qind pér qind”, me metrazh té mesém, népérmjet té ciIit ai satirizoi farsat elektorale né periudhén e regjimit komunist dhe butaforiné e neveritshme té votimit, té popullit té bashkuar I00% pro kandidatéve “anonimé” té pushtetit. Plumbi prej plasteIine (I995), bashkautor me Petrit Rukén, falé njé gjetjeje té mprehté mundésoi idené e pasojave qé vijné prej abuzimit nga imazhet e dhunés, té pranishme dhe agresive né ekranet televizive dhe né jetén e pérditshme, té cilat deformojné vetédijen e njerézve, sidomos té fémijéve dhe qé siellin pasoja tragjike.

Né vitin 2003 xhiroi filmin Nata pa héné, bashképrodhim shqiptaro-francez, ne te cilin ai krijoi njé tablo dramatike té eksodeve té frikshme te‘ shqiptaréve pas rrézimit té diktaturés. e gérshetuar me njé parahistori krimi (vrasjen e dy té rinjve né pérpjekjen pér té kaluar kuflrin). e lidhur ngushté me fatin e personazheve kryesore prindér-vajzé-gjysh. Me paraleIet e hequra midis kohéve, njerézve, fateve, regjisori mbérrin né caqet e njé metafore té rrokshme, ku tragjedia e dikurshme shendérrohet né shpresé pér njé jeté mé té miré sot, ndérsa fataliteti si cikél i mbyllur tejkalohet duke u shndérruar, pérkundrazi, né element grotesku, ironie, mohimi.

Mé 2009 realizoi filmin Lutje pér dashuriné ose Kroniké e njé qyteti provincial
(bashkéregiisor me skenaristin YIIjet AIikaj).

Nderron jete pas nje infrakti ne zemer me 31 dhjetor 2015

Si regjisore dhe skenariste:
Fjalë pa fund (1986) as.regjizor
Qind për qind (1993)
Plumbi prej plasteline (1994)
Nata pa hënë (2004)
Kronikë provinciale (2009)
Alive! – Gjallë (2009)
_________________________
Kinematografia Shqiptare ne aktivitet qe ne vitin 2013
Referenca: Enciklopedia, Teatri dhe Kinematografia Shqiptare – Toena 2009 / J. Papagjoni / f.298-299.

Follow us:
Blog: https://albaniancinematography.blogspot.com/
Vimeo: Kinematografia Shqiptare (vimeo.com)
Facebook: https://www.facebook.com/ksh.faqjazyrtare
Dailymotion: https://www.dailymotion.com/kinematografiashqiptareartisporti
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCDRYQ5xCyGkfELm3mX8Rhtw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here