Valbona Imami | Profil!

0
2020

Valbona Imami
Aktore e Teatrit Kombetar si dhe pedagoge ne Akademi.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Lindi né Tirané, mé I4 maj 1975. Mbaroi Akademiné e Arteve dhe u diplomua pér aktore, mé I997. Qé prej vitit 200I punoi pedagoge né kété Akademi, kurse nga viti 2002 aktore né Teatrin Kombétar’.
E nis karrieren me nje rol qendror ne dramen ”Zonjusha Zhuli” – 1997. Ndersa ne Teatrin Kombetar e fillon bukur e me sukses ne rolin e Dhimitres ne dramen “Kopshti me dallandyshe”.
Role te tjera: Gruaja ne “Enderra e nje nate dimri”, Zj Petrela ne “Njeriu, virtyti dhe kafsha”, Tea tek “Utopus”, Amira tek “Rreshajet, si dhe rolet ne pjeset “Karnavalet e Korces”; “Pulebardha”; “Magjia e veres se kuqe” etj., gjithsejt ka luajtur I7 role né teatér, me vepra té autoréve, si: Strindberg, Pirandelo, Kadare*, Byhner, Cinropiqus, Cehov, Osborn etj., si dhe tri role né filma.

Eshté aktore e planit dramatik, me njé ndjeshméri té spikatur, e cila heré pérkap e jep shémbéllime gati natyraIe té gasteve nevrotike té personazhit (si me rolin e Dhimitrés né dramén Kopshti me daIIéndyshe e B. Cikliropulosit), heré fsheh ndjenja té thella dashurie apo ankthin e pasigurisé nén pamjen e butésisé dhe brishtésisé femérore (si né dramat Njeriu, Virtyti, kafsha dhe Morsa té Pirandelos) dhe heré tjetér jep shémbéllime gastesh té rénda psikologjike, té fshehura pas njé ergmatizmi e pezmi té thellé (Si né roIin e Mashés né dramén Pulebardha té A. P. Cehovit).

Aktore me ndjeshméri té brendshme burimore, nga ana tjetér, ajo e thyen steriotipiné dhe formatin réndom “psikologjik” té Iojés sé saj me qasje dhe fraktura té mprehta groteske, sarkastike dhe komike pérputhur tendencave tjetérsuese dhe aktrimit té konceptuar si “Iojé”, téhuajtie dhe argétim.
Njé gjasé e tillé ngjet me rolin e Emit né pjesén Dasmé qyteti e Bertold Brehtit, 2007 ose, disi mé ndryshe me rolin e Elenés te Rini dhe cmenduri e Xhon Osbornit, 2006, ku bie né sy ndjesia humoristike dhe nuancimet Iirike-poetike, pér té vijuar mé tutje né tonet e njé psikologjizmi autosugjestiv me rolin e shérbétores te Shérbétoret e Zhan Zhenetit (2008), tek e cila zhbirilonte enkas né motivet e shtypjeve dhe frustimeve psikike té personazhit, njéherazi viktimé e té tjeréve dhe e vetvetes.


Ne ekranin e filmit ka interpretuar ne “Letra fatale”, por mbahet mend ne rolin e Loles tek seriali “Njerez dhe fate” V. Imami ka marré pjesé né shkémbime pérvojash profesionale si dhe takime a festivale teatrore né Itali, Spanjé, Suedi, Bullgari, Maqedoni, Liban, Egjipt. Gjermani etj. Eshte mbesa e aktores se mirenjohur Besa Imami

Publikuar me pare ne Facebook qe ne maj 2016 dhe rishikuar ne vitet vijues.
__________
Referenca: Enciklopedia, Teatri dhe Kinematografia Shqiptare – Toena 2009 / J. Papagjoni / f.192-193. “40 vjet Teatri Kombetar” – 1945-2005 / shtepia botuese 55 / Slatina F. / f. 132;

Follow us:
Blog: https://albaniancinematography.blogspot.com/
Vimeo: Kinematografia Shqiptare (vimeo.com)
Facebook: https://www.facebook.com/ksh.faqjazyrtare
Dailymotion: https://www.dailymotion.com/kinematografiashqiptareartisporti
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCDRYQ5xCyGkfELm3mX8Rhtw

 


Discover more from Kinematografia Shqiptare - Sporti

Subscribe to get the latest posts sent to your email.