Koreografi Gjergj Prevazi!

0
1005

Gjergj Prevazi
Koreograf, pedagog.

Lindi né Durrés, mé 21 maj 1964. Studimet e Iarta i kreu né Akademine e Arteve né Tirané, né degén e koreografisé, mé I987. Ka punuar si koreograf né teatrin “A. Moisiu” té Durresit, koordinator né Qendrén Ndérkombétare té Kulturés Tirané, ndérsa nga viti I997 e né vijim si pedagog i koreografisé né Akademiné e Arteve, shefi katedrés sé Lévizjes Skenike (I997-2000), themelues i kompanisé “Albanian Dance & Theatre“, e para dhe e vetmja e kétij Iloji.

Aplikoi format moderniste né koreografi duke u béré bartési me i suksesshém dhe nismétari i Danc-Teatrit né hapésirén shqiptare (Shqipéri, Kosové, Maqedoni), me njé séré shfaqjesh, si: “Tranzicion” 2, “S’po dégjohet gongu”, “Kontrast”, “Performance”, “Kah vetja”, “Lukja”.

Ka béré koreografi per operén e Tiranes, Prishtinés; pjesémarrés né mbi 25
festivaIe, fitues i cmimit té paré “Delphino d’argento” né festivalin ndérkombétar “Music World”, ne Fivizzano, ItaIi; drejtor i festivalit ndérkombétar té Danc-Teatrit né Shqipéri ku siIIen pérvoja té fundme té kétij lloji té ri teatri.

Ka realizuar etyde koreografike né shumé shfaqje teatri, ka spikatur te “Shtréngata” (I998), “Stiné e mérzitshme né Olimp” (2000), “PaIIati i éndrrave” (200I), “Oresti” (2004), “Shkolla e grave” (2004), “Franku V” (2008), “Poshtepérpjetat e dashurisé” (Opera per tre grosh) e B. Brehtit (2008), duke mbérritur njé kulm artistik te “Medea” (2006), me aplikimin e nje’ gjuhé ekspresioniste.

I prirur drejt stilit postmodern si dhe njé forme koreografike bashkékohore, me punimet e tij, Gjergj Prevazi i ka dhené Danc-Teatrit njé dimension tè munguar, por té domosdoshém, ndérsa teatrit dramatik shanse mé shumé pér vetéshprehje, duke nxitur po aq kérkime pér begati ideofigurative, per
kode té reja artistike dhe pérvoja té paprovuara mé pare.

https://wonderfullytumultbizarre.com/x8m291tn?key=713c9d8301eb6300cd3b8edee4e28751

Maj 2020

____________
Kinematografia Shqiptare ne aktivitet qe ne vitin 2013
Referenca: Enciklopedia, Teatri dhe Kinematografia Shqiptare – Toena 2009 / J. Papagjoni / f. 360-361.

Follow us :
Blog: https://albaniancinematography.blogspot.com/
Vimeo: Kinematografia Shqiptare (vimeo.com)
Facebook: https://www.facebook.com/ksh.faqjazyrtare
Dailymotion: https://www.dailymotion.com/kinematografiashqiptareartisporti
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCDRYQ5xCyGkfELm3mX8Rhtw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here